Bauhaus Movement – Natacha Set

Bauhaus Movement - AD SS FEB 2015

♦ -Glam Affair – Alice – @ Shiny Shabby
♦ ~Tableau Vivant~ Shiny hair @ Shiny Shabby
♦ IKON Charm Eyes
♦ Rowne.Anouk Silk Dress @ Shiny Shabby
♦ Bauhaus Movement – Natacha – Bracelet @ Shiny Shabby
♦ Bauhaus Movement – Natacha – Choker @ Shiny Shabby